THỬ NGHIỆM BIẾN VÀNG

NYLON THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-03

NYLON THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm
GIẤY THẤM THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-02

GIẤY THẤM THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm
VẢI KIỂM TRA THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

KT/YL-01

VẢI KIỂM TRA THỬ NGHIỆM BỀN MÀU

Tiêu chuẩn: EN ISO 105-X18:2007, FT-08

Chi tiết sản phẩm